1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinten Hyväksi EHY ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä EHY. Sen kotipaikka on Eurajoki. Yhdistyksen toiminta-alue on Länsi-Suomen lääni.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua

- neuvoo ja opastaa eläinten omistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia, auttaa eläinten omistajia tilapäiskotien saamisessa, mahdollisessa eläinten uudelleensijoittamisessa sekä ruoka- ja tarvike yms. vastaavan avun antamista sitä tarvitseville eläinten omistajille

- innostaa toimintaansa mukaan mahdollisimman paljon nuoria

- harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa

- järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia

- toimii linkkinä kansalaisten ja viranomaisten välillä

- ottaa tarvittaessa palvelukseensa neuvojia, puhujia, asiamiehiä, valvojia tai eläinten hoitajia

- toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät

- yhdistys voi ylläpitää voittoa tuottamatta löytöeläinkotia

– ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

- järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä yms. vastaavia tilaisuuksia

- ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojeluvälineitä sekä myy pienimuotoisesti merkkejä, kortteja, adresseja yms. vastaavaa sekä harjoittaa kioski- ja ravitsemustoimintaa itse- tai jonkun muun järjestämissä tapahtumissa tai tilaisuuksissa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia ja nuorisojäseniä sekä voi myös olla kannatus- ja ainaisjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimii yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kirjallinen ilmoitus jäseneksi liittymiseksi toimitetaan hallitukselle. Liittymis- ja jäsenmaksu on maksettava kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä jäsenyyden hyväksymisestä.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Yhdistyksen jäsenvastaava toimittaa jäsenille aina vuoden vaihteen jälkeen laskun jäsenmaksusta, sen suuruudesta ja tiedon viimeisestä eräpäivästä.

 

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna valitaan erovuoroiset arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kuitenkin siten, että hallitus kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa ja kerran kuukaudessa sähköistä viestintää hyväksi käyttäen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsenet valitaan AINA yhdistyksen kokouksessa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänioikeutettu jäsen voi oman äänensä lisäksi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) muuta äänioikeutettua jäsentä eli siis käyttää oman äänensä mukaan lukien enintään kolmen (3) äänioikeutetun äänen. Kaikki valtakirjat on esitettävä EHY:n puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ennen kokouksen alkua. Myöhemmin esitetyillä valtakirjoilla ei voida käyttää äänivaltaa vuosikokouksessa.


11 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen ilmoittaneet tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi ilmoitus on aina esillä yhdistyksen kotisivuilla ja lisäksi ilmoitus voidaan toimittaa jäsenistölle hyväksikäyttäen sähköistä viestintää tai tekstiviestillä puhelimitse.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksun suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

   
edit